Slide 1
PRETTY CENTERS
คอมมูนิตี้ใหม่ที่จะสร้างสังคม
ของคนกลางคืนให้ง่ายขึ้น

สามารถสร้างงาน และรับงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือคนกลาง มีการให้คะแนนทั้งผู้สร้างงาน และผู้รับงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ